Hot, tachy, crazy, etc [presentation, co-keynote speaker] Presentation uri icon